Yudhaputri, Egabetha Amirah, Trisakti University, Indonesia